Om den avlidne var gift

om den avlidne var gift

Om den avlidne var gift så upplöses äktenskapet och en bodelning ska genomföras. Bortsett från eventuellt äktenskapsförord, testamente och skulder så innebär det grovt förenklat att nettogiftorättsgodset, dvs de tillgångar som återstår efter bodelningen, delas i två delar. Den efterlevande maken får sin del av nettogiftorättsgodset med äganderätt och den avlidne makens del tillfaller vanligtvis också den efterlevande maken, men då med fri förfoganderätt.

Har makarna endast gemensamma barn ”sitter den efterlevande maken kvar i orubbat bo” eftersom de gemensamma barnens arvsrätt skjuts upp och de får ut sitt arv först när den efterlevande maken avlider.

Hade däremot den avlidne maken särkullbarn, d v s barn med någon annan än den efterlevande maken, så har dessa rätt att få ut sitt arv direkt och deras rätt till arv går före den efterlevande makens arvsrätt. I denna situation är det viktigt att skydda den efterlevande maken genom att upprätta ett testamente. På Juridiska Dokument finns ett testamente för direkt nedladdning som är speciellt utformat för att skydda den efterlevande maken.

Den efterlevande maken har dock ett minimiskydd i och med prisbasbeloppsregeln. Denna regel skyddar efterlevande make från att ställas på bar backe om den avlidne testamenterat bort sin egendom eller om särkullbarn gör anspråk på sin laglott och boet är litet. Den efterlevande maken har i sådana fall rätt att få nettogiftorättsgods till ett värde av fyra prisbasbelopp innan den resterande kvarlåtenskapen fördelas mellan arvingarna. Prisbasbeloppsregeln går före särkullbarns rätt att få ut sin laglott.