Framtidsfullmakt

FramtidsfullmaktFramtidsfullmakt – Numera behöver du inte vara orolig över att en främmande människa, utsedd av domstol, ska träda in i ditt ställe om du drabbas av sjukdom eller liknade som gör att du inte längre kan företräda dig själv. Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du redan nu på egen hand utse vem eller vilka som ska hjälpa dig när den dagen kommer. Tidigare fanns endast det offentliga systemet att tillgå, där domstol eller annan myndighet utsåg en god man och förvaltare till personer om inte längre kunde fatta egna beslut. Detta system finns fortfarande kvar, men sedan den 1 juli 2017 finns även det privata och mycket efterlängtade alternativet att använda sig av då lag (2017:310) om framtidsfullmakt trädde i kraft.

Nu kan alltså du som är myndig och som har förmåga att själv ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter, upprätta en framtidsfullmakt där du själv utser en person som företräder dig i framtiden om du själv inte kan. Detta ger inte bara dig en trygghet i att du har en person som du litar på och som kommer att handla för ditt eget bästa, utan även att dina nära och kära kan känna sig trygga. I många fall underlättar en framtidsfullmakt även för dina närstående då du själv klargjort vem du vill ska företräda dig och du därmed har tillintetgjort eventuella diskussioner och oenigheter dem emellan vad gäller detta.

Formkrav

En framtidsfullmakt måste vara utformad på ett visst sätt för att vara giltig och de formkrav som finns är:

  • Fullmaktsgivare ska vara myndig och ha förmågan att handha sina angelägenheter vid upprättandet av framtidsfullmakten.
  • Framtidsfullmakten måste vara skriftligt upprättad.
  • Det ska framgå klart och tydligt att det är en framtidsfullmakt samt vem som är fullmaktsgivare och fullmaktshavare.
  • Framtidsfullmaktens omfattning samt eventuella villkor ska framkomma.
  • Fullmaktsgivarens underskrift ska bevittnas av två vittnen som också ska ha intyga att de har kännedom om att det handlar om en framtidsfullmakt och vad en sådan innebär. Vittnena ska också uppfylla ärvdabalkens krav på vittnen enligt 10 kap, 2§ första stycket samt 4§ första och tredje stycket.

Framtidsfullmakt eller en vanlig fullmakt?

Under årens lopp är det det många som har upprättat en generalfullmakt åt till exempel sin partner, eftersom det är det enda alternativet som har funnits vad gäller att ha någon annan att föra sin talan. En sådan vanlig fullmakt upphör dock att gälla direkt om fullmaktsgivaren inte längre kan fatta egna beslut. Av denna anledning är det en bra idé att kombinera en vanlig fullmakt med en framtidsfullmakt. Skulle du drabbas av en sådan sjukdom eller olycka som göra att du inte längre kan fatta egna beslut träder istället framtidsfullmakten i kraft.

Genom att redan i dag, innan något inträffat eller en diagnos har ställts, utse någon som ska företräda dig och genom att även klart och tydligt ange vad denna person har rätt att göra å dina vägnar kan du och din familj känna er trygga.

Hur träder framtidsfullmakten i kraft?

Den person som är utsedd till fullmaktshavare är den som avgör när framtidsfullmakten tas i bruk och när fullmaktsgivaren således inte längre kan hantera sina egna personliga och ekonomiska angelägenheter. Fullmaktshavaren ska då genast underrätta fullmaktsgivare samt dennes närmaste släktingar om detta. För att undvika att det ska bli bråk och meningsskiljaktigheter om huruvida framtidsfullmakten ska träda i kraft eller inte så kan fullmaktsgivaren själv, redan då framtidsfullmakten upprättas, ange att tingsrätten ska avgöra fallet. Även fullmaktshavaren kan begära att tingsrätten ska besluta att framtidsfullmakten har trätt i kraft, vilket kan kännas rätt skönt då det är ett stort ansvar man ska ta sig an och som många kan invända mot och ha åsikter om.

Framtidsfullmaktens användning

I framtidsfullmakten framkommer vilka uppgifter fullmaktshavare har rätt att handha för fullmaktsgivarens räkning. Därför måste alltid fullmakten kunna visas upp i original, kopior gäller inte. Fullmakten kan vara en så kallad generell framtidsfullmakt, som ger fullmaktshavaren rätt att företräda fullmaktsgivaren i alla dennes personliga och ekonomiska ärenden. Den kan också vara  begränsad och endast gälla inom ett visst område eller en specifik uppgift. Vilken omfattning framtidsfullmakten än må ha, så är det viktigt att komma ihåg att fullmaktsgivarens bästa alltid ska vara i fokus och att denne ska samrådas med så långt det är möjligt.

Granskning av fullmaktshavarens arbete

En granskare kan utses av fullmaktsgivare i framtidsfullmakten. Denna person kan då begära in en redovisning över hur fullmaktshavaren har använt fullmaktsgivarens pengar osv. Oberoende om det finns en granskare angiven i framtidsfullmakten eller inte kan alltid fullmaktsgivarens närmaste släktingar eller kommunens överförmyndare begära in en redovisning. Detta behöver dock inte ske mer än en gång per år. Som fullmaktshavare är det således viktigt att skriva ner det som görs i fullmaktsgivarens namn så att detta kan redovisas vid behov.

Skriv din framtidsfullmakt idag och trygga din och dina närmastes egendom för framtiden!

Vår framtidsfullmakt innehåller alla dokument som behövs för att ha en fullt fungerade framtidsfullmakt samt fullständiga instruktioner till alla blanketter och dokument. Förutom framtidsfullmakten får du bland annat:

  • Ett informationsblad till din fullmaktshavare.
  • En förteckning över anhöriga som ska fyllas i med kontaktuppgifter.
  • En ansökan till tingsrätten som kan användas både om det står i framtidsfullmakten att tingsrätten ska besluta om att den träder i kraft eller om fullmaktshavaren själv vill gå den vägen då denne anser att fullmakten ska träda i kraft.

Ladda ner en framtidsfullmakt från Juridiska Dokument!