Vem ärver i ett samboförhållande?

Kategori: Arv

Sambor ärver inte varandra utan måste skriva inbördes testamenteFråga

Om det inte finns något testamente och inga barn i ett samboförhållande, vem ärver då om en av oss avlider?

Svar

Sambor ärver inte varandra, så då fördelas den avlidnes tillgångar enligt arvsordningen i ärvdabalken:

Första arvsklassen

Först ärver den avlidnes bröstarvingar, dvs barn och barnbarn. Finns det inga bröstarvingar så går arvet vidare till andra arvsklassen

Andra arvsklassen

Andra arvsklassen består av den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn. Det är i första hand föräldrarna som ärver, och om ingen av dessa lever så går det vidare till syskonen. Är något av syskonen avlidna så ärver syskonbarnen.

Tredje arvsklassen

Finns det ingen arvinge i andra arvsklassen så ärver den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn. Kusiner till den avlidne ärver dock inte, utan finns ingen efterlevande i någon av arvsklasserna så tillfaller kvarlåtenskapen allmänna arvsfonden.

Som framgår av ovanstående så är det därför av största vikt att ni som är sambor skriver ett inbördes testamente så att inte den efterlevande sambon tvingas gå från hus och hem. På Juridiska Dokument finns ett inbördes testamente anpassat för sambor som ni kan ladda ner direkt.

Kan min fru få sitta kvar i oskiftat bo?

Kategori: Testamente

Den efterlevande maken kan få sitta kvar i oskiftat bo om ni använder vårt inbördes testamente för makar med särkullbarn.Fråga

Finns det något sätt för mig och min fru att få sitta kvar i oskiftat bo om någon av oss går bort? Vi har båda barn men inga gemensamma.

Svar

Era särkullbarn kan inte göras arvslösa men ni kan genom ett inbördes testamente begränsa särkullbarnens arvsrätt.

Ni löser problemet genom att använda er av ett inbördes testamente som är upprättat med just denna situation i åtanke. Ett sådant testamente kan ni ladda ner på Juridiska Dokument!

Ladda ner en framtidsfullmakt!

Kategori: Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt

Hur skriver jag en framtidsfullmakt och vad måste jag tänka på när jag gör detta?

När du skriver en framtidsfullmakt så ger du någon som du litar på rätten att handha dina personliga och ekonomiska angelägenheter den dagen du själv inte kan ta hand om dessa. För att kunna utfärda en fullmakt så måste du vara myndig samt förmögen att sköta om dina personliga och ekonomiska förehavanden vid tidpunkten för utfärdandet av dokumentet.

Framtidsfullmakten måste vara skriftlig och det ska tydligt framgå att det är frågan om en framtidsfullmakt. Fullmaktsgivare och fullmaktstagare måste framkomma tydligt. Därutöver måste det framgå vad fullmakten omfattar och vilka villkor som gäller. Slutligen måste fullmakten vara bevittnad av två personer som ej är berörda av denna.

Vanligen vill fullmaktsgivaren att fullmaktstagaren fritt ska kunna handha fullmaktsgivarens alla ekonomiska och personliga angelägenheter. I detta fall är det frågan om en generell framtidsfullmakt. Naturligtvis kan du också upprätta framtidsfullmakten på sådant sätt att den ger fullmaktshavaren en begränsad fullmakt. Denne kan då endast handa vissa specifika ärenden, exempelvis försäljning eller förvaltning av fastigheter eller förvaltning av aktier.

Klicka här för att ladda ner en framtidsfullmakt som uppfyller alla juridiska formkrav på Juridiska Dokument!

Förutom själva fullmakten så erhåller du även alla de dokument som behövs utöver denna:

  • Lista över anhöriga
  • Ansökan till tingsrätt
  • Brev till anhöriga
  • Information om vad det innebär att vara framtidsfullmaktshavare
  • Omfattande anvisningar till alla dokument.

Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister med spetskompetens och dokumenten revideras alltid i takt med att lagstiftning eller rättspraxis förändras.

Testamente särkullbarn

Kategori: Testamente

Testamente särkullbarn - Inbördes testamente för makar med särkullbarn!

Testamente Särkullbarn

Vi får många frågor från makar med särkullbarn som undrar vilka möjligheter som finns att säkerställa den efterlevande makens ekonomi genom att skriva ett inbördes testamente. Särkullbarn har rätt till sitt arv direkt vid förälderns bortgång och detta kan tyvärr medföra stora ekonomiska problem för den efterlevande maken.

Makar kan med ett inbördes testamente ändra den legala arvsordningen inom vissa ramar. Bland annat har så kallade särkullbarn, dvs de som är bröstarvingar bara till den först avlidna maken, alltid rätt att få ut sitt arv genast vid den makens avlidande. Det står särkullbarnet fritt att avstå från sin rätt till förmån för den efterlevande maken och istället få rätt till efterarv vid den efterlevande makens bortgång.

Utan testamente eller välvilliga särkullbarn så finns bara basbeloppsregeln som skyddsnät för den efterlevande maken. Basbeloppsregeln går före särkullbarnets rätt att få ut sitt arv direkt och innebär att den efterlevande maken alltid har rätt till fyra gånger basbeloppet av den avlidne makens kvarlåtenskap. För många par är detta emellertid inte tillräckligt och det kan i realiteten betyda att den efterlevande maken tvingas gå från hus och hem för att kunna lösa ut den avlidne makens särkullbarn.

Lösningen på detta problem är att upprätta ett inbördes testamente på så sätt att särkullbarnet väljer att vänta med att ta ut sin laglott. Detta kan göras genom att ni i testamentet antingen vädjar till särkullbarnet eller ger särkullbarnet ett ekonomiskt incitament att vänta med sin laglott. Ni kan ladda ner ett inbördes testamente på Juridiska Dokument som ger er dessa möjligheter!

 

”Testamente mall gratis”? Bra idé eller vansinne?

Kategori: Testamente

testamente mall gratis

Testamente mall gratis

Du är knappast ensam om att söka efter gratis mallar på internet. Men är du medveten om hur riskabelt det är att använda sig av en juridisk mall som ingen tar ansvar för? Pengarna som du möjligen sparar på att ladda ner en testamente-mall gratis kan kosta dina anhöriga en väldig massa pengar och ge dem obehagliga juridiska överraskningar när du går bort. Därför bör du undvika att använda dig av gratis testamenten på internet som ingen tar ansvar för.

På Juridiska Dokument kan du ladda ner ett garanterat juridiskt korrekt testamente som är upprättat av våra jurister!

Samtliga dokument på Juridiska Dokument är upprättade av våra egna jurister och givetvis uppdateras alla dokument i takt med att lagstiftningen förändras. Du kan spara mycket pengar på att använda juridiska mallar men du måste säkerställa att dokumenten är i enlighet med gällande lagstiftning.

Läs mer om hur du enkelt kan skriva ditt testamente själv på Juridiska Dokument!

 

Ärva skulder

Kategori: Testamente

Ärva skulderÄrva skulder – Är det möjligt att ärva skulder? Nej, det är inte möjligt att ärva skulder då skulder inte går i arv. När någon avlider så bildas en juridisk person, ett dödsbo, som består av den avlidna personens samtliga tillgångar och skulder. Skulle inte tillgångarna i dödsboet räcker för att betala skulderna så kommer skulderna att avskrivas. Dödsbodelägarna ärver således aldrig några skulder.

Ladda ner ett testamente som passar just er livssituation på Juridiska Dokument!

 

Klander av testamente

Kategori: Testamente

Klander av testamente – Arvingarna delges en bestyrkt kopia av testamentet i samband med bouppteckningen. Därefter har den arvinge som vill klandra testamentet 6 månader på sig att väcka klandertalan. Om inte testamentet klandras inom denna tidsperiod så vinner det laga kraft sex månader efter delgivningsdagen. Klandertalan väcks hos tingsrätten.

Observera att en klandertalan väcks för att ogiltigförklara testamentet. Om du är barn till testatorn och endast vill jämka testamentet för att få ut din laglott så skall du inte väcka en talan om klander av testamente utan bara påkalla jämkning av testamentet. Detta gör du genom att meddela testamentstagaren om ditt anspråk eller genom att väcka talan mot denne.

Läs mer om arv och testamente här!

Vad är giftorättsgods och enskild egendom?

Kategori: Testamente

Vad är giftorättsgods och enskild egendom

Vad är giftorättsgods och enskild egendom?

Vad är giftorättsgods och enskild egendom? – Makarnas egendom kan utgöras av två typer:

 • Giftorättsgods
 • Enskild egendom

I normalfall är makarnas egendom giftorättsgods om de inte avtalat annorlunda genom ett äktenskapsförord. Dock kan saker som fåtts i gåva och genom testamente vara ena makens enskilda egendom om så förordnats i gåvobrev eller testamente.

Äktenskapsförord

Om äkta makar vill avtala om att viss egendom skall vara enskild egendom kan de göra detta genom att skriva äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt samt måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Det är fullt möjligt för blivande makar att skriva äktenskapsförord innan vigseln om de så vill. Det är i så fall viktigt att äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket inom en månad efter vigseln om de vill att det skall gälla från vigseln.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett äktenskapsförord!

Testamente

Ett förordnande i testamentet kan omvandla den ärvda egendomen till enskild egendom. Ett dylikt förordnande resulterar i att den ärvda egendomen inte kommer att ingå i en framtida bodelning mellan testamentstagaren och dennes partner. För att ett testamente skall vara giltigt så krävs att testamentet uppfyller de lagstadgade formkraven. Ett bra sätt att försäkra sig om att ditt testamente är juridiskt korrekt är att ladda ner det på Juridiska Dokument!

Besök gärna Juridiska Dokument för mer information!

 

Enskild egendom

Kategori: Testamente

Enskild egendom testamente

Enskild egendom

I ett testamente så förordnar ofta testatorn om att den testamenterade egendomen skall vara enskild egendom. Är mottagaren gift så ingår i sådant fall inte den testamenterade egendomen i giftorättsgodset utan är mottagarens enskilda egendom. Om mottagaren är sambo så blir resultatet i princip detsamma eftersom den testamenterade egendomen undantas från sambolagens bodelningsregler och räknas således inte som samboegendom.

Även om testamentstagaren inte är gift eller sambo vid testamentets upprättande eller vid testatorns bortgång så gäller villkoret om enskild egendom. Om egendom testamenteras till barn med villkor att det skall vara deras enskilda egendom så gäller detta villkor även i vuxen ålder.

Surrogat till enskild egendom

Byts enskild egendom ut under ett äktenskap kallas utbytesegendomen för surrogat. Surrogat är även det enskild egendom. Det krävs inte att surrogatet är av samma egendomsslag som den ursprungliga enskilda egendomen. Det är dock viktigt att inte surrogatet blandas med giftorättsgods på ett sätt som gör att den ursprungliga enskilda egendomen inte går att spåra.

Avkastning av enskild egendom

Räntor, hyresintäkter och andra intäkter som den enskilda egendomen inbringar räknas som avkastning av enskild egendom. Huvudregeln är att avkastning av enskild egendom är giftorättsgods. Om testatorn vill att även avkastningen skall vara enskild egendom måste denne förordna om detta i testamentet.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner flera olika testamenten upprättade av jurister med specialkompetens!

 

Varför du bör skriva testamente

Kategori: Testamente

Varför du bör skriva testamente. Gratis juridisk information på Arv & Testamente. Välkommen!Det finns massor av undanflykter för att slippa skriva testamente. Vi skall nu behandla några av dessa undanflykter.

Jag har inga tillgångar att testamentera

Detta är helt felaktigt. De flesta av oss har någon form av tillgångar av ekonomiskt och/eller emotionellt värde. Om så är fallet med dig så bör du skriva ett testamente.

Jag har berättat för mina anhöriga om hur jag vill att mina tillgångar ska fördelas

Detta är ett bra tillvägagångssätt om du vill riskera att dina arvingar skall hamna i konflikt med varandra. Att berätta för sina anhöriga om hur du vill att din kvarlåtenskap skall fördelas efter din bortgång är inte juridiskt bindande på något sätt.

Jag vill att mina barn ska ärva mig så jag behöver inget testamente

Det finns ändå flera skäl att skriva testamente. Exempelvis vill du kanske skydda dina barn genom att de ärver din kvarlåtenskap som enskild egendom och i så fall måste du skriva ett testamente.

Det är dyrt att skriva testamente

Det kan vara väldigt dyrt att få ett testamente upprättat av en jurist. Men det beror på vem du anlitar. På Juridiska Dokument finns testamenten för direkt nedladdning som är garanterat juridiskt korrekta.