Framtidsfullmakt

FramtidsfullmaktFramtidsfullmakt – Numera behöver du inte vara orolig över att en främmande människa, utsedd av domstol, ska träda in i ditt ställe om du drabbas av sjukdom eller liknade som gör att du inte längre kan företräda dig själv. I en framtidsfullmakt kan du själv utse vem eller vilka som ska hjälpa dig när den dagen kommer. Tidigare fanns endast det offentliga systemet att tillgå, det vill säga domstol eller annan myndighet. De utsåg en god man och förvaltare till personer som inte längre kunde fatta egna beslut. Det offentliga systemet finns fortfarande kvar dock numera med ett privat alternativ. År 2017 trädde nämligen den nämnda lagen (2017:310) om framtidsfullmakt i kraft.

Som myndig och med förmågan att själva ta hand om personliga och ekonomiska angelägenheter kan du upprätta en framtidsfullmakt. I den kan du utse en person som företräder dig i framtiden om du själv inte kan föra din talan. Du kan då känna dig trygg i att en person du litar på kommer att handla för ditt bästa. Inte bara du, även dina nära och kära kan känna sig trygga. I många fall underlättar även en framtidsfullmakt också för dina närstående. Du har själv klargjort vem du vill ska företräda dig. Du har därmed tillintetgjort eventuella diskussioner och oenigheter dem emellan vad gäller detta.

Formkrav

En framtidsfullmakt måste vara utformad på ett visst sätt för att vara giltig och de formkrav som finns är:

  • Fullmaktsgivare ska vara myndig och ha förmågan att handha sina angelägenheter vid upprättandet av framtidsfullmakten.
  • Framtidsfullmakten måste vara skriftligt upprättad.
  • Det ska framgå klart och tydligt att det är en framtidsfullmakt samt vem som är fullmaktsgivare och fullmaktshavare.
  • Framtidsfullmaktens omfattning samt eventuella villkor ska framkomma.
  • Två samtidigt närvarande vittnen ska bevittna fullmaktsgivarens underskrift. De ska också intyga att de har kännedom om att det handlar om en framtidsfullmakt och vad en sådan innebär. Vittnena ska också uppfylla ärvdabalkens krav på vittnen enligt 10 kap, 2§ första stycket samt 4§ första och tredje stycket.

Framtidsfullmakt eller en vanlig fullmakt?

Under årens lopp är det det många som har upprättat en generalfullmakt åt till exempel sin partner. Detta efterson det är det enda alternativet som har funnits vad gäller att ha någon annan att föra sin talan. En sådan vanlig fullmakt upphör dock att gälla direkt om fullmaktsgivaren inte längre kan fatta egna beslut. Av denna anledning är det en bra idé att kombinera en vanlig fullmakt med en framtidsfullmakt. Den ersätter generalfullmakten vid sjukdom eller olycka som gör att du inte längre kan fatta dina egna beslut.

Skriv din framtidsfullmakt och utse någon som ska företräda dig i framtiden i dag. Det behöver göras innan något inträffat eller en diagnos finns. Om du klart och tydligt anger vad denna person har rätt att göra å dina vägnar kan du och din familj känna er trygga.

Hur träder framtidsfullmakten i kraft?

Din fullmaktshavare är den som avgör när din framtidsfullmakt ska tas i bruk och när du anses vara oförmögen att hantera din personliga och ekonomiska angelägenheter. Fullmaktshavare ska då genast underrätta fullmaktsgivare samt dennes närmaste släktingar om detta. För att undvika meningsskiljaktigheter om huruvida din framtidsfullmakt ska träda i kraft eller inte så kan du själv, i framtidsfullmakten, ange att tingsrätten ska avgöra saken. Även fullmaktshavaren kan begära att tingsrätten ska besluta att framtidsfullmakten har trätt i kraft. Detta kan kännas skönt då det är ett stort ansvar man ska ta sig an och som många kan invända mot och ha åsikter om.

Framtidsfullmaktens användning

I framtidsfullmakten framkommer vilka uppgifter fullmaktshavare har rätt att handha för fullmaktsgivarens räkning. Därför måste alltid fullmakten kunna visas upp i original när den ska användas. Fullmakten kan vara en så kallad generell framtidsfullmakt, där fullmaktshavaren har rätt att företräda fullmaktsgivaren i alla dennes personliga och ekonomiska ärenden. Den kan också vara  begränsad och endast gälla inom ett visst område eller en specifik uppgift. Vilken omfattning framtidsfullmakten än må ha, är det viktigt att komma ihåg att fullmaktsgivarens bästa alltid ska vara i fokus. Fullmaktsgivare ska också samrådas med så långt det är möjligt.

Granskning av fullmaktshavarens arbete

Fullmaktsgivare kan utse en granskare i sin framtidsfullmakt. Denna person kan då begära in en redovisning över hur fullmaktshavaren har använt fullmaktsgivarens pengar osv. Oberoende om det finns en granskare angiven i framtidsfullmakten eller inte kan alltid fullmaktsgivarens närmaste släktingar eller kommunens överförmyndare begära in en redovisning. Detta behöver dock inte ske mer än en gång per år. Som fullmaktshavare är det således viktigt att du skriver ner det du gör i fullmaktsgivarens namn så att du kan redovisa detta vid behov.

Skriv din framtidsfullmakt idag och trygga din och dina närmastes egendom för framtiden!

Vår framtidsfullmakt innehåller alla dokument som du behöver för att ha en fullt fungerade framtidsfullmakt samt fullständiga instruktioner till alla blanketter och dokument. Förutom framtidsfullmakten får du bland annat:

  • Ett informationsblad till din fullmaktshavare.
  • En förteckning över anhöriga och deras kontaktuppgifter.
  • En färdig ansökan till tingsrätten som din fullmaktshavare kan använda om tingsrätten ska ta beslut om att din framtidsfullmakt ska träda i kraft.

Ladda ner en framtidsfullmakt från Juridiska Dokument!

Vill du att vi hjälper dig att upprätta din framtidsfullmakt efter personlig kontakt med dig så finns självklart även den möjligheten! Vi samtalar då med dig om dina önskemål gällande framtidsfullmakten, både per telefon och via mail, tills du är nöjd med ditt dokument och du känner att du fått svar på alla eventuella frågor. Då utfärdar vi din framtidsfullmakt på arkivbeständigt papper och skickar hem den till dig per post för underskrift, bevittning och förvaring.

Ladda ner tjänsten ”Framtidsfullmakt utfärdat av jurist” från Juridiska Dokument!