Vem ärver vid dödsfall?

Vem ärver vid dödsfall?

Det är ärvdabalken som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en avliden person ska fördelas.
Lagen delar in arvtagarna i tre klasser: första, andra och tredje arvsklassen. Vi ska nu titta närmare på de olika arvsklasserna:

Första arvsklassen

Första arvsklassen består av den avlidnes bröstarvingar vilket är benämningen på den avlidnes avkomlingar i rakt nedstigande led, dvs barn, barnbarn och så vidare. Adopterade barn och inseminerade barn räknas självklart också in i den första arvsklassen. Fosterbarn och styvbarn har ingen legal arvsrätt så ett testamente till deras fördel krävs för att de skall få ärva. Varje så kallad arvsgren får lika stor arvslott och om något av barnen i första ledet har avlidit så ärver i sin tur deras barn laglotten.

Var den avlidne gift så ärver vanligtvis den efterlevande maken hela den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Detta innebär att den efterlevande maken inte kan testamentera bort den avlidnes kvarlåtenskap men kan fritt disponera och förbruka kvarlåtenskapen så länge han/hon lever. När den efterlevande maken avlider så fördelas kvarlåtenskapen enligt ärvdabalken.

Finns det särkullbarn, dvs barn från ett tidigare förhållande, så ärver dessa före efterlevande make medan gemensamma barn ärver när den andre föräldern avlider. Detta går inte att på något sätt att avtala bort, men man kan i ett testamente vädja till särkullbarnen att de väntar med att ta ut sin laglott tills styvföräldern avlidit. Gör särkullbarnen detta så har de, tillsammans med makarnas gemensamma barn, rätt till efterarv.

Andra arvsklassen

Arvingarna i andra arvsklassen har endast rätt till arv om det inte finns någon arvinge i första arvsklassen. Hit hör i första hand den avlidnes föräldrar som har arvsrätt till hälften var. Om någon av föräldrarna inte finns i livet så ärver den avlidnes syskon och halvsyskon den förälderns del. Är även syskon avlidet så ärver syskonbarn arvslotten.

Exempelvis: Anna (23 år, singel och barnlös) avlider. Hennes mamma lever, men hennes pappa dog för fem år sedan. Anna har två syskon: en bror som har samma föräldrar som henne och en syster på pappans sida. Mamman ärver 50% av Annas kvarlåtenskap och Annas syskon får dela på pappans 50%.

Även i det fall det endast finns arvingar i andra arvsklassen så går efterlevande makes rätt att ärva den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt före dessa arvingars rätt till kvarlåtenskapen.

Tredje arvsklassen

Den tredje arvsklassen utgörs av den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn dvs farbröder, fastrar, morbröder och mostrar till den avlidne. Dessa är arvsberättigade endast om det inte finns bröstarvingar, föräldrar, syskon eller syskonbarn enligt de tidigare arvsklasserna. Kusiner är dock inte arvsberättigade och efterlevande makes rätt att ärva sin makes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt går före även här.

Finns det ingen make, ingen levande arvinge i någon av de tre arvsklasserna och inget testamente efter den avlidne, går hela kvarlåtenskapen till allmänna arvsfonden.

Påverka hur din kvarlåtenskap kommer att fördelas genom att upprätta ett testamente!

Nästa inlägg