Arvsordning – Fördelning av arv

Arvsordning

Arvsordning

Arvsordning – Ärvdabalken är den lag som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en avliden person skall fördelas. Denna arvsordning kan helt eller delvis sättas ur spel med hjälp av ett testamente. Lagen delar in arvtagarna i tre klasser.

Första arvsklassen

Första arvsklassen utgörs av den avlidnes bröstarvingar. Med bröstarvingar menas den avlidnes barn i rakt nedstigande led, dvs barn, barnbarn osv. Även adopterade barn och inseminerade barn (såvida fadern godkänt konstbefruktningen) omfattas av denna arvsklass. Om något av den avlidnes barn är avlidet så ärver i sin tur deras barn laglotten och delar på den. Varje arvsgren blir tilldelad lika stor arvslott. Styvbarn har ingen legal arvsrätt. För att dessa skall ärva krävs ett förordnande om detta i ett testamente.

Andra arvsklassen

Den andra arvsklassens arvingar har bara rätt till arv om det inte finns någon arvinge i första arvsklassen. Om så är fallet ärver i första hand den avlidnes far och mor hälften var. Om ingen av föräldrarna finns i livet ärver den avlidnes syskon och halvsyskon förälderns del.

Tredje arvsklassen

Den tredje arvsklassen utgörs av mor- och farföräldrar samt deras barn dvs fastrar, farbröder, mostrar och morbröder till den avlidne. En förutsättning för att dessa skall ärva är att det inte finns bröstarvingar, föräldrar, syskon eller syskonbarn efter den avlidna. Kusiner är inte arvsberättigade.

Om det inte finns arvingar i någon av de tre arvsklasserna och inte heller något testamente så tillfaller arvet den allmänna arvsfonden.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente som passar just er livssituation!