Fördelning av arv

Arv fördelas i enlighet med lag om det inte finns ett testamente.

När du avlider ska din kvarlåtenskap fördelas mellan dina arvingar genom ett arvskifte. Du kan påverka vem som ska ärva dig genom att skriva ett testamente men dina barn har alltid rätt till sin laglott.

Oavsett din personliga situation är det alltid en bra idé att skriva ett testamente. Det behöver inte kosta en förmögenhet och det är inte speciellt svårt. Du kan exempelvis ladda ner ett testamente på Juridiska Dokument! Juridisk rådgivning ingår alltid, så vi hjälper dig om du tycker att det är svårt.

Vem ärver

Vem ärver vid dödsfall?

Det är ärvdabalken som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en avliden person ska fördelas.
Lagen delar in arvtagarna i tre klasser: första, andra och tredje arvsklassen. Vi ska nu titta närmare på de olika arvsklasserna:

Första arvsklassen

Första arvsklassen består av den avlidnes bröstarvingar vilket är benämningen på den avlidnes avkomlingar i rakt nedstigande led, dvs barn, barnbarn och så vidare. Adopterade barn och inseminerade barn räknas självklart också in i den första arvsklassen. Fosterbarn och styvbarn har ingen legal arvsrätt så ett testamente till deras fördel krävs för att de skall få ärva. Varje så kallad arvsgren får lika stor arvslott och om något av barnen i första ledet har avlidit så ärver i sin tur deras barn laglotten.

Var den avlidne gift så ärver vanligtvis den efterlevande maken hela den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Detta innebär att den efterlevande maken inte kan testamentera bort den avlidnes kvarlåtenskap men kan fritt disponera och förbruka kvarlåtenskapen så länge han/hon lever. När den efterlevande maken avlider så fördelas kvarlåtenskapen enligt ärvdabalken.

Finns det särkullbarn, dvs barn från ett tidigare förhållande, så ärver dessa före efterlevande make medan gemensamma barn ärver när den andre föräldern avlider. Detta går inte att på något sätt att avtala bort, men man kan i ett testamente vädja till särkullbarnen att de väntar med att ta ut sin laglott tills styvföräldern avlidit. Gör särkullbarnen detta så har de, tillsammans med makarnas gemensamma barn, rätt till efterarv.

Andra arvsklassen

Arvingarna i andra arvsklassen har endast rätt till arv om det inte finns någon arvinge i första arvsklassen. Hit hör i första hand den avlidnes föräldrar som har arvsrätt till hälften var. Om någon av föräldrarna inte finns i livet så ärver den avlidnes syskon och halvsyskon den förälderns del. Är även syskon avlidet så ärver syskonbarn arvslotten.

Exempelvis: Anna (23 år, singel och barnlös) avlider. Hennes mamma lever, men hennes pappa dog för fem år sedan. Anna har två syskon: en bror som har samma föräldrar som henne och en syster på pappans sida. Mamman ärver 50% av Annas kvarlåtenskap och Annas syskon får dela på pappans 50%.

Även i det fall det endast finns arvingar i andra arvsklassen så går efterlevande makes rätt att ärva den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt före dessa arvingars rätt till kvarlåtenskapen.

Tredje arvsklassen

Den tredje arvsklassen utgörs av den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn dvs farbröder, fastrar, morbröder och mostrar till den avlidne. Dessa är arvsberättigade endast om det inte finns bröstarvingar, föräldrar, syskon eller syskonbarn enligt de tidigare arvsklasserna. Kusiner är dock inte arvsberättigade och efterlevande makes rätt att ärva sin makes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt går före även här.

Finns det ingen make, ingen levande arvinge i någon av de tre arvsklasserna och inget testamente efter den avlidne, går hela kvarlåtenskapen till allmänna arvsfonden.

Påverka hur din kvarlåtenskap kommer att fördelas genom att upprätta ett testamente!

Ärver makar varandra?

De flesta känner till att sambor inte ärver varandra utan måste skriva ett testamente om de vill ärva varandra. Av denna anledning gifter sig många par i förhoppning om att den ekonomiska framtiden ska vara trygg för den efterlevande maken om det värsta skulle hända. Tyvärr är det inte alltid så enkelt. I flera fall krävs testamente för att skydda den efterlevande maken. Känner du dig osäker på vad som gäller i just din situation är du alltid välkommen att kontakta oss på Juridiska Dokument. Det kostar ingenting så passa på att besöka oss idag så besvarar dina frågor och hjälper dig!

Detta gäller för arv mellan makar

  • Makar utan barn ärver varandra med så kallat försteg gentemot den avlidne makens föräldrar, syskon, syskonbarn.
  • Makar med gemensamma barn ärver även de varandra med så kallat försteg och deras barn får vänta tills båda föräldrarna har gått bort innan de får ut sitt arv.
  • Makar med särkullbarn ärver inte varandra eftersom särkullbarnens rätt till arv går före efterlevande makes rätt till arv. För att den efterlevande maken ska ärva krävs därför i detta fall att de skriver ett testamente. Läs mer om vårt inbördes testamente mellan makar på Juridiska Dokument!

Det finns många skäl för makar att skriva ett inbördes testamente även om de inte har särkullbarn. Vill de exempelvis att den ärvda egendomen ska vara enskild egendom krävs det ett testamente.

Ärver syskon varandra?

Ärvdabalken är den lag som reglerar hur och till vem din kvarlåtenskap ska fördelas när du avlider. Denna arvsordning, som den kallas, kan helt eller delvis sättas ur spel med hjälp av ett testamente. För att dina syskon ska ärva dig när du avlider krävs att följande förutsättningar är uppfyllda:

  1. Du är inte gift vid din bortgång.
  2. Du har inga bröstarvingar, det vill säga barn, barnbarn eller barnbarnsbarn.
  3. Minst en av era gemensamma föräldrar har avlidit.
  4. Du har inte skrivit ett testamente och förordnat annat.

Du har alltid möjlighet att påverka vem som ärver dig genom att upprätta ett testamente. Du kan enkelt ladda ner ett testamente på Juridiska Dokument!

Ärver sambor varandra?

Nej, sambor har ingen arvsrätt gentemot varandra. Sambor med barn ärver således inte varandra, utan barnen har rätt att få ut sitt arv direkt vid förälderns bortgång. Detta kan av förklarliga skäl sätta den efterlevande sambon i en mycket svår ekonomisk sits. Speciellt gäller detta sambor som äger sin bostad gemensamt. För att sambor ska ärva varandra behövs ett testamente. Ladda ner ett inbördes testamente för sambor på Juridiska Dokument!

Load More